Follow:

How to recognize if an eco project is greenwashing

Eco project greenwashing
English version below

Recentelijk kwam ik in aanraking met ‘greenwashing’. Greenwashing houdt in dat een bedrijf beloftes of toezeggingen doet over de milieuvriendelijkheid en duurzaamheid van hun diensten of producten, terwijl hier in de realiteit niet aan kan worden voldaan. Vandaag wil ik focussen op eco projecten en eco ho(s)tels die loze beloften doen met betrekking tot ‘groen doen’. Belangrijk punt daarbij: ik waardeer elke stap in de goede richting, maar als een project of bedrijf van te voren verwachtingen creëert en een milieuvriendelijke werkwijze voor jou belangrijk is, kan de realiteit toch een teleurstelling zijn. In deze post leg ik meer uit over mijn ervaringen en geef ik tips over hoe jij als gast kunt herkennen of een eco project of ho(s)tel daadwerkelijk groen bezig is!

Hoe vaak zie je tegenwoordig wel niet de termen ‘duurzaam’, ‘groen’, ‘milieuvriendelijk’, ‘low-impact’ en ‘eco’ voorbij komen? Beloftes met betrekking tot duurzaam en milieuvriendelijk verkopen en dat weten de ondernemers die ze gebruiken ook. Het jammere daaraan vind ik dat deze termen daardoor ook direct minder waarde krijgen. Ik hoop dat door meer mensen te informeren en alert te maken op wat je van een eco project kunt verwachten, we dergelijke bedrijven en projecten aan kunnen moedigen om echt een verandering te maken naar een meer milieuvriendelijke en duurzame werkwijze.

Mijn ervaring met ‘greenwashing’
Allereerst wil ik jullie meenemen in mijn recente ervaring. Ik houd het bedrijf in kwestie anoniem, omdat ik mijn punt ook kan maken zonder namen te noemen. Het eco hostel in kwestie beloofde op de website een low-impact vakantie waarmee ik mijn ecologische voetafdruk kon verkleinen. Er zouden zonnepanelen zijn voor het opladen van apparatuur en op de website wordt netjes gevraagd of je geen lichten aan wilt laten staan als je de kamer verlaat. Milieuvriendelijk energie opwekken en water en stroomverbruik reduceren lijken belangrijke kernwaarden van dit project.
Eenmaal aangekomen vond ik het dan ook jammer te ontdekken dat de kleine zonnepanelen bij lange na niet voldoende waren om de apparatuur van alle gasten op te laden. Het grootste deel van de energie voor de verlichting, het opladen van apparatuur en het volpompen van de watertank wordt opgewekt met behulp van vier oude generators. Deze generators hebben veel onderhoud nodig (dus duur!) en slurpen enorm veel diesel. Dit was overigens geen geheim voor de gasten, aangezien het geluid van de generators luid en duidelijk over het hele terrein te horen was. Natuurlijk is dit geen doodzonde, als je zo’n bedrijf vergelijkt met het gemiddelde bedrijf, zeker aangezien er op andere vlakken wel moeite wordt gedaan het milieu te ontzien en ecovriendelijk te werken. Maar als klant die bewust kiest voor een milieuvriendelijk vakantieverblijf, lijkt de informatie op de website wel misleidend. Nogmaals, de insteek van en gedachte achter het project tellen ook zeker mee en er zijn ook weer positieve aspecten die wel milieuvriendelijk geregeld zijn. Maar online een onrealistisch beeld schetsen over de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van een project, om zo meer klanten te trekken, is in mijn ogen ‘greenwashing’.

Tips om een echt eco project of eco ho(s)tel te herkennen
Wellicht vind jij het helemaal niet zo belangrijk hoe milieuvriendelijk een project of bedrijf werkt, maar als je wel graag wilt weten hoe het zit, hieronder enkele tips om te checken of een project duurzaam en milieuvriendelijk werkt. De belangrijkste onderwerpen als het aankomt op je ecologische voetafdruk verkleinen zijn naar mijn mening kiezen voor groene stroom of zelf duurzaam energie opwekken, verbruik reduceren, bouwen met natuurlijke materialen, zelfvoorzienend werken en het steunen of uitvoeren van maatschappelijke projecten.

Natuurlijk kun je als consument of bezoeker niet alles zien wat er achter de schermen gebeurd, maar je kunt jezelf (of het bedrijf in kwestie) wel de volgende vragen stellen:

Duurzame energievoorziening

 • Hoe is de stroomvoorziening geregeld? Is er gekozen voor groene stroom op basis van windenergie of, als er stroom wordt opgewekt, wordt dit gedaan met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen?
 • Wordt het douchewater verwarmd met een boiler die werkt op zonne-energie of wordt het water op een andere manier verwarmd (met behulp van gas)?
 • Werkende de knoppen van de wc’s juist, zodat er geen water wordt verspild? Of wordt er misschien zelfs gebruik gemaakt van milieuvriendelijke composttoiletten?
 • Wordt er gekookt op een elektrische kookplaat of op vuur in plaats van op gas?

Natuurlijke materialen

 • Welke (bouw)materialen zijn er gebruikt voor de accommodatie en de inrichting? Kies het project voor natuurlijke materialen die vrij zijn van toxische stoffen en die gerecycled kunnen worden, zoals hout en klei? (Je kunt overigens geweldige pizzaovens bouwen met klei!)
 • Waar koopt een bedrijf zijn producten in? Is het servies afkomstig van de Ikea of wordt er gekozen voor duurzame merken, tweedehands en het hergebruiken van producten?
 • Met betrekking tot duurzaamheid: wordt er gekozen voor kwalitatief goede producten die lang meegaan of mindere kwaliteit die snel vervangen moet worden? Vaak is het gunstiger om te investeren in een kwalitatief product dat langer meegaat, zodat je op de lange termijn minder afval produceert.

Reduceren van afvalproducten en hergebruik

 • Doet het bedrijf zijn best om plastic te vermijden? Wordt er gekozen voor wegwerpproducten of herbruikbare producten die plastic (flessen en tasjes) besparen?
 • Voor landen waar je niet uit de kraan kunt drinken: zijn er mogelijkheden je waterfles bij te vullen om plastic te besparen?
 • Kun je je uitgelezen boek gratis inruilen voor een andere?
 • Heel voor de hand liggend: doet het project aan afval scheiden? Zijn er ook voor de gasten verschillende prullenbakken voor organisch, plastic, papier, glas en blik afval?
 • Wat wordt gedaan met overgebleven eten? Wordt dit als dierenvoer gebruikt of gecomposteerd bijvoorbeeld?
 • Het klinkt misschien minder luxe, maar hoe vaak wast een ho(s)tel de handdoeken en lakens? Dagelijks nieuw beddengoed en handdoeken betekent dat er elke dag gewassen wordt en er op die manier dus veel water wordt verspild, bovendien is dat vaak helemaal niet nodig. Bonuspunten als een ho(s)tel lakens van 100% biologisch katoen of gerecyclede materialen gebruikt!

(Deels) zelfvoorzienend werken

 • Als er een menu wordt aangeboden: wordt er gewerkt met lokale en seizoensgebonden producten? Zijn er vegetarische en veganistische opties op het menu te vinden, aangezien de bio-industrie nog steeds de grootste producent van Co2 is op het moment?
 • Verbouwt een project eigen producten? Gebruikt een project eigen compost om de grond vruchtbaar te houden?
 • In landen waar je niet uit de kraan kunt drinken: pompt het project zelf drinkwater uit de grond (op zonne-energie) of wordt dit aangeleverd?

Maatschappelijke projecten

  En tot slot: steunt het bedrijf projecten met een maatschappelijk doel? Worden er vanuit het project educatieve projecten georganiseerd of wordt er een percentage van de omzet gedoneerd aan projecten die investeren in het milieu of in een (lokaal) sociaal project?

Natuurlijk is deze lijst niet uitputtend en zijn er nog duizenden andere manieren om ‘groen te doen’. Ook zullen sommige bedrijven bepaalde punten op deze lijst wel uitvoeren en andere niet, dit is uiteraard een persoonlijke keuze en werken met de middelen die je hebt. Ik hoop in ieder geval dat steeds meer projecten en bedrijven zullen toewerken naar een meer duurzame en milieuvriendelijke werkwijze.

Hoe belangrijk is duurzaamheid en milieuvriendelijkheid (tijdens een vakantie) voor jou? Heb jij nog andere eco tips toe te voegen? Laat het me hieronder weten!


Volg me op: Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest | Bloglovin’


Eco project greenwashing

Recently I personally experienced a case of ‘greenwashing’. With greenwashing I mean that a company or project promises certain standards on the subject of sustainability and eco friendliness, but in reality does not meet these expectations. Today I want to focus on greenwashing in eco projects and eco ho(s)tels in particular. Important side note: I appreciate any effort and step in the right direction, but creating false expectations can be a true deception if an eco friendly stay is important to you. In this post I will explain more about my own experience with greenwashing and give you tips on how to tell if an eco project or eco ho(s)tel is really making an effort to ‘do green’!

How often do you hear companies and brands use terms like ‘sustainable’, ‘green’, ‘eco friendly’, ‘low impact’ or ‘eco’? Having a sustainable and eco friendly image generates more sales and thus more profits and the companies out there know this. The unfortunate thing about it, is that the value of these terms decreases every day. Also for customers it’s getting more difficult to know which products to buy or where to stay if you want to decrease your impact on the planet. I hope that by informing more people on what you can expect from an eco project, more companies and brands will start to change their ways of working to really make a difference.

My experience with ‘greenwashing’
First of all I want to give you an example of what I experienced as greenwashing. I will keep the company anonymous, since it doesn’t matter for the point I want to make. The eco hostel I wanted to book online promised a low-impact vacation and a way to reduce by carbon footprint. There would be solar panels to charge my devices and on the website all customers are kindly requested to not leave any lights on when you leave your room. Environmental friendly energy supply and reducing consumption seem important values of this project.
So for me it was a disappointment to find out that not only the few small solar panels there were not even enough to charge all devices of the guests, but also that the main power source were four old generators. These generators cost a fortune to maintain and also use up a lot of diesel to run. This was no secret, since the sound of the generators could be heard loud and clear over the entire place. Of course this is not a sin, if you compare a company like this to your average company. Especially if you take into consideration that there’s also good things being done to reduce the impact on the environment. But for a customer who chooses a certain accommodation because of the promise of an eco friendly vacation, the information on the website is deceiving. Again: no project is perfect and there’s always progress to be made, but creating an unrealistic expectation of the place, is greenwashing in my eyes.

Tips to recognize a true eco project or eco ho(s)tel
Maybe it’s not that important to you if a project or ho(s)tel is eco friendly or sustainable, but if you do want to know, I will share some tips on how to recognize a sustainable and eco friendly way of working. The most important issues being energy supply, reducing waste, building with natural materials, being (partly) self sustainable and supporting (local) social projects.

As a guest you can of course not see everything, but you can ask yourself (or the project) the following questions:

Eco friendly energy supply

 • Where does the power come from? Does the project buy ‘green’ wind energy by another company? Or if power is being generated by the project itself, do they work with solar panels?
 • How is the warm water in the shower (if there is any) warmed? Does the project use a solar powered boiler or one with gas?
 • Are the buttons of the toilets and the tabs working properly, so no water is being wasted? Or are there maybe even compost toilets?
 • Do they cook on gas, electricity or on fire?

Natural materials

 • Which (building) are being used for the accommodation and the interior? Does the project or ho(s)tel choose natural building materials that are free of toxics and that can be recycled? Wood and clay are better options than industrial materials for example. (By the way, you can build amazing cob ovens with natural materials for really good pizza!)
 • Where does the project buy their products? Does the tableware come from Ikea or from sustainable brands? Thrifting is also a nice way to prevent waste.
 • In relation to sustainability: does a project choose quality products that will last long or less good quality that needs to be replaced quickly? Often it pays of to do invest in quality to prevent waste in the long term.

Reducing waste and reusing

 • Does the project try to avoid plastic or are they using one time use products a lot? There’s very simple measures to be taken to prevent having to use more plastic bottles or bags!
 • For countries where you can’t drink the tab water: are there possibilities to refill your water bottle?
 • Are there possibilities to swap your finished book for a new one, so someone else can read yours?
 • Very obvious: does a project separate waste and properly disposes trash? Are there several bins for quests so they can separate organic waste, plastic, paper, glass and cans?
 • What’s being done with left over food? Do they use it for animals (if there are any) or is it being composted?
 • It might sound as less of a luxury, but how often does the ho(s)tel change the sheets and towels? Daily refreshing of these costs a lot of extra water and power for washing and is often unnecessary. Bonus points for projects that use sheets and towels from 100% organic cotton or recycled materials!

Self sustainability

 • If there’s a menu: does the project work with local and seasonal produce? Are there vegetarian and vegan options on the menu, since the bio industry is still the biggest polluter?
 • Does a project grow their own produce? Do they use their own compost to keep the land fertile?
 • In countries where you can not drink from the tab: does the project pump their own water from a well (with solar power) or do they have a supplier?

Supporting social projects

  And finally: does the project support social projects? Are they organizing educational events themselves or are any of the profits reserved as a donation for projects who invest in the environment or a (local) social cause?

Of course this list is not final and there’s a thousand more ways to ‘do green’. Also, some companies pick different ways to reduce their impact on their surroundings then others. This is personal ad also the motivation behind it matters. I do hope that in the future, more and more projects will choose to work more eco friendly and sustainable and provide good information about what they are and are not doing.

How important is sustainability and eco friendliness of these projects to you? Do you have any tips for eco projects to add to the list? Let me know in the comments below!

Follow me on: Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest | Bloglovin’

Print Friendly, PDF & Email
Previous Post Next Post

You may also like

3 Comments

 • Reply Katie Featherstone

  This is a very extensive and helpful resource, thanks Iris. I only just came across your blog, but I’m enjoying it!
  Katie Featherstone recently posted…Thirteen great reasons to visit Gozo this Spring- Malta.My Profile

  2 February 2016 at 11:11
  • Reply Iris Overgaauw

   Hi Katie,

   Thanks so much for leaving a comment here:) And the compliments! Happy to hear that!

   3 February 2016 at 08:29
 • Reply Melanie

  Some great tips in here. I hate it when hotels change the towels everyday. I like policies where they say if you wish to have a new towel, you can put yours on the floor. It makes so much more sense. Back home you also don’t change your towel everyday. That’s annoying when you book something with such a promise and then you arrive there and find out it’s not true at all. Your tips are helping out a lot. I also realized most of these things with true eco tourism. I like it to be eco but still with a certain comfort, so my last stay in the jungle was great. The staff was from the village, the food was also local and that makes a huge impact. Thanks for sharing these tipps.
  Melanie recently posted…Sleeping In A Jungle Hotel And Discovering Playa Chiquita My Profile

  10 February 2016 at 00:09
 • Leave a Reply

  Share your latest post